Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielanie informacji publicznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001r. o dostępie
do informacji publicznej (t.j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.).

 1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona
  na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:
 • informacja publiczna udostępniana jest po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27;
 • udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
 • jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi,
 • udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnej
  z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 to uniemożliwiają,
 • udostępnienie informacji publicznej następuje nieodpłatnie z wyjątkiem sytuacji,
  w której Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 obowiązany
  do udostępnienia musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, w takiej sytuacji może pobrać od wnioskodawcy opłatę
  w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom,
 • w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Dom Pomocy Społecznej w Kutnie,
  ul. Oporowska 27 powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty,
 • udostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej albo wycofa wniosek.
 1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:
 • osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@dpskutno.pl
 • za pomocą platformy e-PUAP,
 • poczty tradycyjnej, na adres:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Oporowska 27 
99-300 Kutno.

 1. Odmowa udzielenia informacji publicznej może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
 2. Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27
 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Kutnie,
  ul. Oporowska 27
  ; 99-300 Kutno
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Dom Pomocy Społecznej w Kutnie,                  ul. Oporowska 27; 99-300 Kutno jest Pan Paweł Łuczak, kontakt: adres e-mail: pawel.luczak@pwomega.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej
  na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 4. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty zapewniające na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kutnie,
   ul. Oporowska 27 obsługę techniczną,
  • podmioty upoważnione do tego z mocy prawa.
 5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 tj. Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 6. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Na etapie składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, natomiast podanie ich niezbędne będzie w sytuacji gdy koniecznym stanie się wydanie decyzji administracyjnej (w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego).
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Pawlak 13-09-2022 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Pawlak 13-09-2022
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2022 11:11