Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.dpsoporowska.powiatkutnowski.eu .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów: • niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone są w formie artykułów lub załączniki nie są dostępne cyfrowo w całości; • niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników opublikowane po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały umieszczone w formie skanów, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci, • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do bieżących zadań, • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczane na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony itp. posiadają szczegółowy opis, • brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-24
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2022-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Domem Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@dpskutno.pl Kontaktować można się także przesyłając korespondencję w wersji papierowej na adres Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27, 99-300 Kutno, bądź telefonując na numer telefonu 24 2542536. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej; sekretariat@dpskutno.pl bądź telefonując na numer telefonu 24 2542536.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Bożena Wicik - osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretariat@dpskutno.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
24 2542536

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualni zapewnienie dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać: • dane osoby zgłaszającej żądanie; • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi; • sposób kontaktu; • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy. Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji). Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2009-10-21
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2021-03-30
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku, gdy Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 zlokalizowany jest w siedzibie przy ul. Oporowskiej 27. Dojazd do placówki możliwy komunikacją miejską - linia nr 36. Najbliższy przystanek autobusowy naprzeciw bramy wjazdowej do placówki. Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulegać zmianom, zaleca się sprawdzać aktualne informacje na stronie: http://www.mzk.kutno.plOsoba niepełnosprawna poruszająca się pojazdem może zaparkować przed budynkiem głównym. Wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Korytarze na parterze umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. W budynku brak jest windy. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem schodów. Stopnie schodów proste, bez wystających nosków. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Pomieszczenia biurowe na piętrze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz piętrze budynku. W budynku nie zastosowano oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, ani pętli indukcyjnych. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone drzwi przeciwpożarowe. W Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: